در دنیای کسب و کار: "توانا بود هرکه دانا بود..."

۱۳۹۸/۰۱/۱۷
title

چرا کسب و کارهای امروزی باید از این بیت فردوسی در جهت ارتقای خود استفاده کنند؟ ...