logo
 1. پرسشنامه شادکامی اکسفورد (OHI)

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد یکی از کاملترین ابزارهای اندازه گیری میزان شادکامی و شادمانی در افراد است.
  شما می توانید بارها این پرسشنامه را در بازه های زمانی مختلف امتحان کنید. خصوصا در مواقعی که اقداماتی برای بهبود شادکامی خود انجام دادی.
  لطفا بعد از مطالعه هر جمله، نظر خود را با انتخاب یکی از گزینه ها مشخص فرمایید.
  نیازی نیست روی سوالات تامل کنید، اولین جوابی که به ذهن شما خطور می کند بهترین جواب است.

  ادامه
 2. *

  ادامه
 3. *

  ادامه
 4. *

  ادامه
 5. *

  ادامه
 6. *

  ادامه
 7. *

  ادامه
 8. *

  ادامه
 9. *

  ادامه
 10. *

  ادامه
 11. *

  ادامه
 12. *

  ادامه
 13. *

  ادامه
 14. *

  ادامه
 15. *

  ادامه
 16. *

  ادامه
 17. *

  ادامه
 18. *

  ادامه
 19. *

  ادامه
 20. *

  ادامه
 21. *

  ادامه
 22. *

  ادامه
 23. *

  ادامه
 24. *

  ادامه
 25. *

  ادامه
 26. *

  ادامه
 27. *

  ادامه
 28. *

  ادامه
 29. *

  ادامه
 30. ثبت کن
VForm